ZASADY SZCZEGÓLNE ZAMIESZCZANIA
OGŁOSZEŃ DROBNYCH

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem serwisu znajdującego w Internecie pod adresem: https://ogloszenia.polskapress.pl (zwanym dalej jako serwis OP) jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609, telefon +48 22 201 44 00, e-mail: sekretariat@polskapress.pl zwana dalej Wydawcą lub Spółką.

 2. Wszelkie oznaczenia pisane wielką literą będą miały znaczenie nadane im w Zasadach Ogólnych zamieszczania Ogłoszeń w Tytułach Wydawcy (dalej: Zasady Ogólne) dostępnych w Internecie pod adresem http://polskapress.pl/pl/reklama/zasady-zamieszczania-ogloszen chyba że co innego wynikałoby z treści niniejszych Zasad Szczególnych Zamieszczania Ogłoszeń Drobnych w Tytułach Wydawcy (dalej: Zasady Szczególne).

 3. Płatności za usługi opisane w niniejszym regulaminie:

  1. dokonywane przelewem obsługuje DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164;
  2. dokonywane kartą płatniczą / kredytową obsługuje PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068).

 4. Przed zleceniem opublikowania Ogłoszenia Drobnego w Tytule Wydawcy, Ogłoszeniodawca ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszych Zasad Szczególnych oraz Zasad Ogólnych. Zlecenie publikacji Ogłoszenia Drobnego w Tytule Wydawcy oznacza akceptację postanowień niniejszych Zasad Szczególnych oraz Zasad Ogólnych, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych Ogłoszeniodawcy.

 5. Serwis OP jest serwisem internetowym umożliwiającym umieszczanie z jednego miejsca Ogłoszeń Drobnych w wybranych Tytułach Wydawcy. Zlecanie i zamieszczanie Ogłoszeń Drobnych w Tytułach Wydawcy będzie odbywało się zgodnie z postanowieniami Zasad Ogólnych, niniejszych Zasad Szczególnych, oraz zasad szczególnych zamieszczania Ogłoszeń Drobnych dla poszczególnych Tytułów (jeżeli takie istnieją), przy czym niniejsze Zasady Szczególne będą miały zastosowanie w zakresie nieuregulowanym w odpowiednich zasadach szczególnych zamieszczania ogłoszeń Drobnych dla poszczególnych Tytułów, a Zasady Ogólne będą miały zastosowanie w kwestiach nieregulowanych niniejszymi Zasadami Szczególnymi oraz zasadami szczególnymi zamieszczania Ogłoszeń Drobnych w poszczególnych Tytułach (jeżeli takie istnieją).

 6. Niniejsze Zasady Szczególne stanowią uzupełnienie Zasad Ogólnych, a ich postanowienia (poza przypadkami gdzie zostało to wyraźnie wskazane) w żadnym stopniu nie uchylają żadnego z postanowień Zasad Ogólnych.

 7. Konsumentem w rozumieniu niniejszych Zasad jest konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego

 8. Do korzystania z Serwisu OP w zakresie zlecania publikacji ogłoszeń konieczna jest rejestracja konta użytkownika. Umowa na korzystanie z Serwisu OP z zarejestrowanym Ogłoszeniodawcą zawierana jest przez zarejestrowanie konta użytkownika

Rozdział II. WARUNKI SZCZEGÓLNE REALIZACJI ZLECEŃ

 1. Ogłoszenia Drobne są drukowane w Tytułach wydawcy w ramach tematycznych rubryk i podrubryk, przy zastosowaniu czcionki o stałej wielkości i kroju, przyjętej przez Wydawcę dla danego Tytułu lub wydania Tytułu.

 2. Ilość i tematyka rubryk może być zmieniana w zależności od ilości Ogłoszeń Drobnych o danej tematyce, które mają być opublikowane w danym wydaniu Tytułu.

 3. Ogłoszeniodawca przy składaniu Zlecenia może wskazać, do której z rubryk i podrubryk należy zakwalifikować jego Ogłoszenie Drobne. Gdyby okazało się, że w wydaniu Tytułu, w którym ogłoszenie takie ma się ukazać, nie ma określonej rubryki lub podrubryki, lub Ogłoszeniodawca nie wskazał rubryki lub podrubryki, Wydawcy przysługuje uprawnienie do zamieszczenia Ogłoszenia Drobnego w innej rubryce lub podrubryce, możliwie zbliżonej tematycznie do treści Ogłoszenia Drobnego.

 4. Wskazując rubrykę lub podrubrykę, w której Ogłoszenie Drobne ma się ukazać, Ogłoszeniodawca powinien wskazać rubrykę lub podrubrykę możliwie odpowiadającą treści Ogłoszenia Drobnego.

 5. Wydawcy przysługuje uprawnienie do ostatecznego sklasyfikowania Ogłoszenia Drobnego do danej rubryki lub podrubryki.

 6. Stosowne informacje na temat sposobów płatności za zlecenia dostępne są pod adresem http://www.przelewy24.pl oraz https://www.paypro.pl.

 7. Cena za zamieszczenie Ogłoszenia Drobnego w Tytule jest ustalana zgodnie z obowiązującym Cennikiem, , przy czym podstawę obliczenia ceny stanowi jedna linia (zawierająca nie więcej niż 35 znaków), chyba że co innego wynika z odpowiedniego Cennika. Wydawca może różnicować w Cenniku ceny Ogłoszeń Drobnych, w tym w szczególności w zależności od ich tematyki, jak również ustanawiać rabaty i promocje na wszystkie lub poszczególne rodzaje Ogłoszeń Drobnych.

 8. Wydawca nie zapewnia stałego układu graficznego stron, na których w Tytułach ukazują się Ogłoszenia Drobne.

 9. Ogłoszeniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść Ogłoszenia Drobnego, w tym także odpowiedzialność w stosunku do Wydawcy oraz osób zatrudnionych lub współpracujących z Wydawcą, za wszelkie szkody, które poniósł Wydawca w związku z publikacją Ogłoszenia Drobnego w Tytule.

 10. Wydawca może uzależnić publikację Ogłoszenia Drobnego od przedstawienia przez Ogłoszeniodawcę odpowiednich dokumentów, takich jak np. dowód tożsamości, zezwolenie, licencja lub koncesja, dokument potwierdzający prawo do wykonywania zawodu itp. lub od złożenia dodatkowego oświadczenia określonej treści. W szczególności Wydawca będzie wymagał:

 1. druku Zlecenia podpisanego własnoręcznie przez lekarza ogłaszającego swoją działalność wraz z pieczęcią lekarską, zawierającą numer prawa wykonywania zawodu.
  Przedstawienie powyższych dokumentów odbywa się poprzez ich zeskanowanie w jakości umożliwiającej prawidłowe ich odczytanie oraz weryfikację podpisu i przesłane na odrębnie podany Ogłoszeniodawcy adres e-mail.

 1. Treść Ogłoszenia Drobnego nie może naruszać prawa, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów. Treść Ogłoszenia Drobnego nie może dotyczyć jakiejkolwiek niedozwolonej działalności, ani stanowić niezgodnej z prawem reklamy. Wydawca może odmówić publikacji Ogłoszenia Drobnego w przypadku jeżeli treść taka narusza dobre obyczaje, zasady etyczne, moralne, prawo, Zasady Ogólne lub niniejsze Zasady Szczególne. Treść Ogłoszenia Drobnego nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich.

 2. W sytuacji, o której mowa w punkcie 11 Wydawca zwraca całą kwotę wynikającą z zamówienia usługi na konto Zlecającego.

 3. Ogłoszenia Drobne będą zamieszczane w poszczególnych Tytułach w podrubrykach według kolejności alfabetycznej.

 4. Wydawca nie jest zobowiązany do przesyłania ofert i innych wiadomości od osób, które zapoznały się z treścią Ogłoszenia Drobnego, które zostały skierowane na adres redakcji odpowiedniego Tytułu do Ogłoszeniodawcy.

 5. Ogłoszeniodawca może żądać zwrotu należności zapłaconej za daną usługę w całości lub w części tylko wtedy, gdy sytuację taką dopuszczają przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub niniejszy Regulamin. W szczególności niewykorzystanie wykupionej usługi z przyczyn niezależnych od Wydawcy w całości nie upoważnia bez ważnej podstawy prawnej do żądania zwrotu proporcjonalnej części zapłaconej ceny.

 6. W przypadku zaznaczenia przez Ogłoszeniodawcę chęci otrzymania faktury w wersji elektronicznej, na wskazany przez niego adres e-mail zostanie wysłany jej obraz elektroniczny w ciągu 7 dni roboczych od daty finalizacji transakcji. W takiej sytuacji Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na otrzymanie faktury w takiej formie i rezygnuje z otrzymywania faktury w wersji papierowej. W przeciwnym wypadku w celu uzyskania faktury w wersji papierowej Ogłoszeniodawca powinien wysłać wiadomość na adres faktury@polskapress.pl w ciągu 7 dni od daty finalizacji transakcji.

 7. W procesie zawierania umowy na odległość na usługi opisane w niniejszych Zasadach Szczególnych Ogłoszeniodawca winien podać prawidłowy adres e-mail, na który Spółka wyśle w formie wiadomości e-mail potwierdzenie zawarcia odnośnej umowy wraz z informacjami, o których mowa w art. 12 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) oraz potwierdzeniem wyrażenia przez Ogłoszeniodawcę zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, o ile taka zgoda została udzielona.

 8. Ogłoszeniodawca będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia w tym za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Umowa na świadczenie usług zawarta jest w momencie otrzymania przez konsumenta od Spółki stosownego potwierdzenia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia woli przed tym terminem. Treść formularza stanowiącego załącznik do w/w ustawy, uzupełnionego o dane adresata, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Nadto konsument może dokonać odstąpienia przez wypełnienie i wysłania formularza znajdującego się do pobrania tutaj

 9. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli Spółka wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Spółkę utraci prawo odstąpienia od umowy – w szczególności odnośnie publikacji Ogłoszeń w Tytułach Wydawcy,
  2. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Spółkę o utracie prawa odstąpienia od umowy,
  4. w pozostałych przypadkach przewidzianych przepisami art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

 10. W zależności od rodzaju umowy zawieranej przez konsumenta ze Spółką , Spółka może z uwagi na naturę oferowanej konsumentowi rzeczy lub usługi:
  1. wymagać zgody konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;
  2. wymagać zgody konsumenta na wykonanie usługi w całości przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość – w szczególności odnośnie publikacji Ogłoszeń w Tytułach Wydawcy;
  3. wymagać zgody konsumenta na rozpoczęcie świadczenia w postaci dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość.
 11. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy po dokonaniu płatności przez konsumenta płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana w terminie 14 dni kalendarzowych w taki sam sposób w jaki dokonano płatności, a w przypadku braku możliwości takiej zwrotnej płatności – przekazem pocztowym, chyba że Spółka ustali z konsumentem inny sposób zwrotu pieniędzy.

 12. Jeżeli konsument żąda rozpoczęcia świadczenia usług (w szczególności publikacji ogłoszeń w Serwisach Internetowych) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na tą usługę, a następnie konsument odstąpi skutecznie od takiej umowy, konsument zobowiązany będzie zapłacić Wydawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której konsument odstąpił skutecznie od umowy.

 13. Każdy Ogłoszeniodawca może zaprzestać korzystania z usług świadczonych przez Wydawcę w zakresie korzystania z Serwisu OP w każdym czasie opuszczając strony Serwisu OP. Ogłoszeniodawca zarejestrowany może rozwiązać umowę o korzystanie z Serwisu OP w każdym czasie dokonując wyrejestrowania konta użytkownika lub wypowiadając umowę na korzystanie z Serwisu OP.

 14. Umowa na korzystanie z Serwisu OP zawierana jest z zarejestrowanym Ogłoszeniodawcą na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż do dnia wyrejestrowania konta użytkownika w Serwisie OP, a każda ze stron może ją rozwiązać z czternastodniowym okresem wypowiedzenia. Umowa ulega rozwiązaniu zawsze z momentem wyrejestrowania konta użytkownika w Serwisie OP.

Rozdział III. WYMOGI EDYCYJNE OGŁOSZEŃ DROBNYCH

 1. Numery telefonów w treści Ogłoszenia Drobnego muszą być podawane według następującego schematu:

  a. dla numerów telefonów stacjonarnych: 00/000-00-00 (przy czym cyfry przed ukośnikiem odnoszą się do numeru kierunkowego);

  b. dla numerów telefonów komórkowych: 000-000-000.

 2. W przypadku gdy w treści Ogłoszenia Drobnego podano numer telefonu zagranicznego operatora telefonicznego, treść Ogłoszenia Drobnego powinna zawierać także wskazanie kraju, którego ten numer telefonu dotyczy.

 3. Tekst ogłoszenia nie może być poprzedzony znakami takimi jak wykrzyknik, cudzysłów, nawias itp. oraz zbitkami liter takimi jak w szczególności zbitka „aaa”.

 4. Numer telefonu Ogłoszeniodawcy powinien być umieszczony na końcu treści Ogłoszenia i podany zgodnie ze schematem wskazanym w ust. 1 powyżej.

 5. Ogłoszenia Drobne muszą rozpoczynać się od słów, za wyjątkiem ogłoszeń dotyczących konkretnych modeli produktów (takich jak np. marki samochodów), które mogą rozpoczynać się od wskazania nazwy lub numeru modelu.

 6. Ogłoszeniodawca zamieszczający Ogłoszenie Drobne dotyczące sprzedaży pojazdu, powinien w treści tego Ogłoszenia Drobnego podać markę i model pojazdu oraz województwo, w którym pojazd ten się znajduje, natomiast Ogłoszeniodawca zamieszczający Ogłoszenie Drobne dotyczące nabycia pojazdu, powinien wskazać w jakim województwie chciałby dokonać zakupu.

 7. Treść Ogłoszenia Drobnego nie może składać się wyłącznie ze skrótów, musi być jasna, czytelna i zgodna z zasadami pisowni i gramatyki języka polskiego. Ponadto treść Ogłoszenia Drobnego nie może zawierać słów obraźliwych, wulgaryzmów lub innych zwrotów naruszających dobre obyczaje.

 8. Treść Ogłoszenia Drobnego, w którym Ogłoszeniodawca informuje o chęci podjęcia pracy powinna wskazywać stanowisko lub rodzaj pracy, którą Ogłoszeniodawca chce podjąć, chyba że sprecyzowanie stanowiska lub rodzaju pracy jest niemożliwe (z treści Ogłoszenia wynika, że Ogłoszeniodawca chce podjąć jakąkolwiek pracę).

Rozdział IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Stosowne informacje na temat sposobów płatności dostępne są pod adresem http://www.przelewy24.pl oraz http://www.paypro.pl .

 2. Wydawca może dokonywać zmian w niniejszych Zasadach Szczególnych z ważnych przyczyn. Wszelkie zmiany będą komunikowane Ogłoszeniodawcom na łamach Serwisu OP i zaczną obowiązywać w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Ogłoszeniodawców o zmianach, w tym poprzez opublikowanie Zasad Szczególnych w nowej treści na stronach Serwisu OP, z powiadomieniem o treści zmian. Zmiany podyktowane mogą być zmianami technologicznymi, w aspekcie prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Wydawcy, a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisu OP lub oferty Wydawcy.

 3. Zarejestrowany Ogłoszeniodawca powiadamiany jest o zmianie niniejszych Zasadach Szczególnych również mailem i mają 14 dni od dnia powiadomienia na rozwiązanie umowy na korzystanie z Serwisu OP przez likwidację konta użytkownika lub wypowiedzenie w terminie wskazanym w niniejszych Zasadach Szczególnych, jeżeli nie wyraża zgody na zmiany

 4. Zmiany Zasad Ogólnych odbywają się w sposób w nich wskazany i wiążą Ogłoszeniodawcę od momentu i na zasadach w nich wskazanych.

 5. Wszelkie reklamacje związane z umieszczaniem Ogłoszeń Drobnych w Tytułach Wydawcy rozpatrywane są wedle postanowień Zasad Ogólnych.

 6. Zasady dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych Ogłoszeniodawców opisane zostały w Zasadach Ogólnych.

 7. Minimalne wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z serwisu OP to: Komputer PC wyposażony w:

• procesor 2,33 GHz Intel® Pentium® 4, AMD Athlon® 64 2800+ lub szybszy (albo jego odpowiednik),

• 128 MB pamięci RAM,

• 128 MB pamięci na karcie graficznej,

• system: Microsoft Windows XP lub wyższy,

• przeglądarka: Internet Explorer 6.0 i nowsze wersje, Mozilla Firefox 3.0 i nowsze wersje, Google Chrome3, Safari 4.0 i nowsze wersje, Opera 9.5 i nowsze wersje.

Niniejsze Zasady Szczególne obowiązują od dnia 08.04.2015r.

informacja: ispo@polskapress.pl