ZASADY SZCZEGÓLNE ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ
DROBNYCH PRZEZ KLIENTÓW AGENCYJNYCH

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem serwisu znajdującego w Internecie pod adresem http://ogloszenia.polskapresse.pl (zwanym dalej jako serwis OP) jest Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 41.503.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609, zwana dalej Wydawcą.

 2. Serwisami Internetowymi w rozumieniu niniejszych Zasad są w szczególności serwisy internetowe Wydawcy znajdujące się w Internecie pod adresami http://www.moto.gratka.pl, http://www.dom.gratka.pl, http://www.praca.gratka.pl, oraz http://www.alegratka.pl, których regulamin znajduje się na stronie http://ofirmie.gratka.pl/regulamin/ (w rozumieniu niniejszych Zasad jako Regulaminy Serwisów). Klientem agencyjnym w rozumieniu niniejszych Zasad, do którego skierowane są niniejsze Zasady, jest osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która na podstawie odrębnej umowy, z osobą trzecią dokonuje sprzedaży ogłoszeń w Tytułach Wydawcy na rzecz tej osoby.

 3. Wszelkie oznaczenia pisane wielką literą będą miały znaczenie nadane im w Zasadach Ogólnych zamieszczania Ogłoszeń w Tytułach Wydawcy (dalej: Zasady Ogólne) dostępnych w Internecie pod adresem http://reklama.polskapresse.pl/cenniki/zasady-i-regulaminy/, chyba że co innego wynikałoby z treści niniejszych Zasad Szczególnych Zamieszczania Ogłoszeń Drobnych w Tytułach Wydawcy (dalej: Zasady Szczególne

 4. Zakres stosowania Regulaminów Serwisów wskazano w pkt 5 poniżej. Przed zleceniem opublikowania Ogłoszenia Drobnego w Serwisach Internetowych oraz Tytule Wydawcy, Użytkownik / Ogłoszeniodawca ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminów Serwisów oraz Zasad Ogólnych. Zlecenie publikacji Ogłoszenia Drobnego w Serwisach Internetowych oraz Tytule Wydawcy oznacza akceptację postanowień Regulaminów Serwisów oraz Zasad Ogólnych, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych Użytkownika / Ogłoszeniodawcy. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika / Ogłoszeniodawcy znajdują się w Regulaminach Serwisów oraz Zasadach Ogólnych.

 5. Serwis OP jest serwisem internetowym umożliwiającym umieszczanie z jednego miejsca Ogłoszeń Drobnych w wybranych Tytułach Wydawcy oraz wybranych Serwisach Internetowych. Zlecanie i zamieszczanie Ogłoszeń Drobnych w Tytułach Wydawcy oraz Serwisach Internetowych będzie odbywało się zgodnie z postanowieniami Zasad Ogólnych, niniejszych Zasad Szczególnych, odpowiednich Regulaminów Serwisów (jeżeli takie istnieją), oraz zasad szczególnych zamieszczania Ogłoszeń Drobnych dla poszczególnych Tytułów (jeżeli takie istnieją), przy czym niniejsze Zasady Szczególne będą miały zastosowanie w zakresie nieuregulowanym w odpowiednich Regulaminach Serwisów (jeżeli takie istnieją) oraz zasadach szczególnych zamieszczania ogłoszeń Drobnych dla poszczególnych Tytułów, a Zasady Ogólne będą miały zastosowanie w kwestiach nieregulowanych niniejszymi Zasadami Szczególnymi, odpowiednimi Regulaminami Serwisów (jeżeli takie istnieją) oraz zasadami szczególnymi zamieszczania Ogłoszeń Drobnych w poszczególnych Tytułach (jeżeli takie istnieją).

 6. Niniejsze Zasady Szczególne stanowią uzupełnienie Zasad Ogólnych, a ich postanowienia (poza przypadkami gdzie zostało to wyraźnie wskazane) w żadnym stopniu nie uchylają żadnego z postanowień Zasad Ogólnych.

Rozdział II. WARUNKI SZCZEGÓLNE REALIZACJI ZLECEŃ

 1. Ogłoszenia Drobne są drukowane w Tytułach Wydawcy w ramach tematycznych rubryk i podrubryk, przy zastosowaniu czcionki o stałej wielkości i kroju, przyjętej przez Wydawcę dla danego Tytułu lub wydania Tytułu.

 2. Ilość i tematyka rubryk może być zmieniana w zależności od ilości Ogłoszeń Drobnych o danej tematyce, które mają być opublikowane w danym wydaniu Tytułu.

 3. Ogłoszeniodawca przy składaniu Zlecenia może wskazać, do której z rubryk i podrubryk należy zakwalifikować jego Ogłoszenie Drobne. Gdyby okazało się, że w wydaniu Tytułu, w którym ogłoszenie takie ma się ukazać, nie ma określonej rubryki lub podrubryki, lub Ogłoszeniodawca nie wskazał rubryki lub podrubryki, Wydawcy przysługuje uprawnienie do zamieszczenia Ogłoszenia Drobnego w innej rubryce lub podrubryce, możliwie zbliżonej tematycznie do treści Ogłoszenia Drobnego.

 4. Wskazując rubrykę lub podrubrykę, w której Ogłoszenie Drobne ma się ukazać, Ogłoszeniodawca powinien wskazać rubrykę lub podrubrykę możliwie odpowiadającą treści Ogłoszenia Drobnego.

 5. Wydawcy przysługuje uprawnienie do ostatecznego sklasyfikowania Ogłoszenia Drobnego do danej rubryki lub podrubryki.

 6. Stosowne informacje na temat sposobów płatności za zlecenia dostępne są w Zasadach Ogólnych.

 7. Cena za zamieszczenie Ogłoszenia Drobnego w Tytule oraz w Serwisie Internetowym (jeżeli podlega ono zamieszczeniu w Serwisie Internetowym zgodnie z Zasadami Ogólnymi) jest ustalana zgodnie z obowiązującym Cennikiem, w tym dla danego Serwisu Internetowego, przy czym podstawę obliczenia ceny stanowi jedna linia (zawierająca nie więcej niż 35 znaków), chyba że co innego wynika z odpowiedniego Cennika. Wydawca może różnicować w Cenniku ceny Ogłoszeń Drobnych, w tym w szczególności w zależności od ich tematyki, jak również ustanawiać rabaty i promocje na wszystkie lub poszczególne rodzaje Ogłoszeń Drobnych.

 8. Wyjątek od zasad zawartych w punkcie 7 stanowią Ogłoszenia Drobne zlecane przez dedykowaną stronę w serwisie do zlecenia Ogłoszeń Drobnych ze wskazaniem rubryki Turystyka. Przy cenach zgodnych z obowiązującym Cennikiem publikacja ogłoszenia w rubryce następuje tylko we wskazanych Tytułach tj. z pominięciem publikacji w Serwisie Internetowym.

 9. Wydawca nie zapewnia stałego układu graficznego stron, na których w Tytułach ukazują się Ogłoszenia Drobne.

 10. Ogłoszeniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść Ogłoszenia Drobnego, w tym także odpowiedzialność w stosunku do Wydawcy oraz osób zatrudnionych lub współpracujących z Wydawcą, za wszelkie szkody, które poniósł Wydawca w związku z publikacją Ogłoszenia Drobnego w Tytule lub Serwisie Internetowym.

 11. Wydawca może uzależnić publikację Ogłoszenia Drobnego od przedstawienia przez Ogłoszeniodawcę odpowiednich dokumentów, takich jak np. dowód tożsamości, zezwolenie, licencja lub koncesja, dokument potwierdzający prawo do wykonywania zawodu itp. lub od złożenia dodatkowego oświadczenia określonej treści. W szczególności Wydawca będzie wymagał:

  1. druku Zlecenia podpisanego własnoręcznie przez lekarza ogłaszającego swoją działalność wraz z pieczęcią lekarską, zawierającą numer prawa wykonywania zawodu.

 12. Treść Ogłoszenia Drobnego nie może naruszać prawa, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów. Treść Ogłoszenia Drobnego nie może dotyczyć jakiejkolwiek niedozwolonej działalności, ani stanowić niezgodnej z prawem reklamy. Wydawca może odmówić publikacji Ogłoszenia Drobnego z dowolnej przyczyny. Treść Ogłoszenia Drobnego nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich.

 13. W sytuacji, o której mowa w punkcie 12 Wydawca zwraca całą kwotę wynikającą z zamówienia usługi na konto Zlecającego.

 14. Ogłoszenia Drobne będą zamieszczane w poszczególnych Tytułach w podrubrykach według kolejności alfabetycznej.

 15. W przypadku, gdy zgodnie z Zasadami Ogólnymi, dane Ogłoszenie Drobne zostanie zamieszczone również w Serwisie Internetowym, będzie ono w nim wyświetlane przez okres dwóch dni (48 godzin) od dnia pierwszej publikacji prasowej danego Ogłoszenia Drobnego.

 16. Wydawca nie jest zobowiązany do przesyłania ofert i innych wiadomości od osób, które zapoznały się z treścią Ogłoszenia Drobnego, które zostały skierowane na adres redakcji odpowiedniego Tytułu do Ogłoszeniodawcy.

Rozdział III. WYMOGI EDYCYJNE OGŁOSZEŃ DROBNYCH

 1. Numery telefonów w treści Ogłoszenia Drobnego muszą być podawane według następującego schematu:

  1. dla numerów telefonów stacjonarnych: 00/000-00-00 (przy czym cyfry przed ukośnikiem odnoszą się do numeru kierunkowego);

  2. dla numerów telefonów komórkowych: 000-000-000.

 2. W przypadku gdy w treści Ogłoszenia Drobnego podano numer telefonu zagranicznego operatora telefonicznego, treść Ogłoszenia Drobnego powinna zawierać także wskazanie kraju, którego ten numer telefonu dotyczy.

 3. Tekst ogłoszenia nie może być poprzedzony znakami takimi jak wykrzyknik, cudzysłów, nawias itp. oraz zbitkami liter takimi jak w szczególności zbitka „aaa”.

 4. Numer telefonu Ogłoszeniodawcy powinien być umieszczony na końcu treści Ogłoszenia i podany zgodnie ze schematem wskazanym w ust. 1 powyżej.

 5. Ogłoszenia Drobne muszą rozpoczynać się od słów, za wyjątkiem ogłoszeń dotyczących konkretnych modeli produktów (takich jak np. marki samochodów), które mogą rozpoczynać się od wskazania nazwy lub numeru modelu.

 6. Ogłoszeniodawca zamieszczający Ogłoszenie Drobne dotyczące sprzedaży pojazdu, powinien w treści tego Ogłoszenia Drobnego podać markę i model pojazdu oraz województwo, w którym pojazd ten się znajduje, natomiast Ogłoszeniodawca zamieszczający Ogłoszenie Drobne dotyczące nabycia pojazdu, powinien wskazać w jakim województwie chciałby dokonać zakupu.

 7. Treść Ogłoszenia Drobnego nie może składać się wyłącznie ze skrótów, musi być jasna, czytelna i zgodna z zasadami pisowni i gramatyki języka polskiego. Ponadto treść Ogłoszenia Drobnego nie może zawierać słów obraźliwych, wulgaryzmów lub innych zwrotów naruszających dobre obyczaje.

 8. Treść Ogłoszenia Drobnego, w którym Ogłoszeniodawca informuje o chęci podjęcia pracy powinna wskazywać stanowisko lub rodzaj pracy, którą Ogłoszeniodawca chce podjąć, chyba że sprecyzowanie stanowiska lub rodzaju pracy jest niemożliwe (z treści Ogłoszenia wynika, że Ogłoszeniodawca chce podjąć jakąkolwiek pracę).

Rozdział IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wydawcy przysługuje prawo do zmiany treści niniejszych Zasad Szczególnych w każdym czasie. Zasady w nowym brzmieniu obowiązują od momentu ich publikacji na stronie internetowej Wydawcy znajdującej się pod adresem http://ogloszenia.polskapresse.pl/regulamin.aspx

 2. Zmiany Regulaminów Serwisów oraz Zasad Ogólnych odbywają się w sposób w nich wskazany i wiążą Użytkownika / Ogłoszeniodawcę od momentu w nich wskazanego.

 3. Wszelkie reklamacje związane z umieszczaniem Ogłoszeń Drobnych w Serwisach Internetowych rozpatrywane są wedle postanowień Regulaminów Serwisów. Wszelkie reklamacje związane z umieszczaniem Ogłoszeń Drobnych w Tytułach Wydawcy rozpatrywane są wedle postanowień Zasad Ogólnych.

Niniejsze Zasady Szczególne obowiązują od dnia 01.02.2012r.